lekarbetspedagogik

Lekarbetspedagogik
– Lekens betydelse för barn

Lekarbetspedagogik grundar sig i lekens betydelse för barns lärande och växande. Leken är alltså av stor betydelse för barns utveckling av social förmåga och en förutsättning för att barn ska lära sig om sig själva, om andra och om den omgivning som de lever i.

Den fria leken

För en del barn kommer inte leken naturligt och det kan då vara nödvändigt med lekarbete; en metod som används på förskolor och skolor för att stimulera barnets förmåga till utveckling genom den fria leken.
Pedagogerna stödjer då barnet i dess utveckling och i förmågan till att arbeta, leka och lära i grupper tillsammans med andra barn. Syftet med lekarbetspedagogik är att barnet ska utveckla sina sociala, språkliga och känslomässiga förmågor, men även att barnet ska utvecklas gällande koncentration och eget tänkande.

Samspel mellan barn och pedagog

Inom lekarbetspedagogik brukar man ofta prata om anknytningsmönster hos barn och anknytningens betydelse för hur barnet hanterar relationer i vuxen ålder. Beroende på hur tryggt barnet känner sig i närvaron av en förälder eller annan vårdnadshavare, skapas olika förutsättningar för barnet att uttrycka olika känslor.
Beroende på vilket anknytningsmönster som barnet uppvisar, uppstår olika behov av lekarbetspedagogik som alltså skapar förutsättningar för barnet att få utveckla dessa förmågor i en trygg situation.

Moderna lekplatser för barn

Att barn ska få leka fritt på lekplatser är inte bara bra för deras fysiska aktivitet, det stimulerar även barns personlighet och förmåga till problemlösning. Genom nya moderna temalekplatser kan barns fantasi förbättras och utmanas i utomhuslek för barn.

Genom interaktiv lekplatsutrustning och intressanta miljöer som är tagna ur olika teman, får barn utöva den utmaning de vill ha i sin lek. Är du under uppstarten av att bygga en ny lekplats bör du ha koll på vad barn kräver av en bra lekplats för barn och vilka riktlinjer som finns vid nybyggnation.

Barns traumatiska upplevelser

Barn som upplever traumatiska händelser behöver extra stöd. Om dessa traumatiska upplevelser upplevs i hemmet behövs dessutom ett särskilt stöd. Barn som bevittnat våld kan behöva placeras i familjehem eller skyddat boende för att deras uppväxt och utveckling inte ska präglas av det våld som barnet själv, eller någon närstående till barnet, utsätts för.

Det ger barnet en möjlighet till en trygg uppväxt under skyddade förhållanden. Barnet uppmärksammas och dess behov tillgodoses.