lekarbetspedagogik

Familjehem & Skyddat boende

För barn som bevittnat våld i nära relationer eller i hemmet krävs det ofta extra åtgärder för att barnets behov inte ska förbises. 

Barnet hamnar i en utsatt position och om den ena föräldern utstår misshandel från den andra påverkas ofta båda parternas roller som föräldrar. En situation som denna är inte bara skadlig för den som blir misshandlad, men även för det barn som hamnar i kläm. För att ge barnet det stöd och skydd som hen behöver, finns det olika insatser som kan vara aktuella. Ibland kan det vara fråga om skyddat boende för barnet och dess utsatta vårdnadshavare, och ibland kan det finnas anledning att placera barnet i ett familjehem.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innefattar både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Enligt statistik som presenteras på Brå (Brottsförebyggande rådet), begås ungefär 15 % av alla anmälda misshandelsbrott av en närstående person. Bland alla de anmälda brott av misshandel mot kvinnor, uppgår denna siffra till 40 %, vilket också innebär att våld mot kvinnor övervägande förekommer i nära relationer. Av dessa uppger en tredjedel att det finns barn i hushållet. Det finns anledning att tro att det finns ett visst mörkertal eftersom alla fall av misshandel inte anmäls och Brå uppskattar att minst 150 000 barn i Sverige, bor i hushåll där våld i hemmet förekommer.

Barn som bevittnat våld i nära relationer

När ett barn växer upp i ett hem där det förekommer våld i nära relationer, reagerar barnet, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, ofta med tystnad. Konsekvensen av detta blir då tyvärr att barnets trauma osynliggörs. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) räknas barn under 18 år som bevittnat våld i nära relationer som brottsoffer. Forskare talar idag inte längre om att barn bevittnar våld i hemmet, utan snarare att de upplever det eftersom det blir en del av barnets vardag. Forskning påvisar också att upplevelsen av våld kan orsaka större psykologiska konsekvenser för barn än vad faktisk utsatthet av våld kan göra. Det är vanligt att barn som upplever våld utvecklas posttraumatiskt stressyndrom.

Insatser för att skydda barn

För att skydda barn som upplever våld eller som själva blir utsatta för våld i nära relationer, behöver uppmärksammas för att få det stöd och de insatser som krävs för att barnet ska få en uppväxt under drägliga och skyddade omständigheter.

Skyddat boende

Skyddat boende erbjuds för de personer som lever under hot eller våld i nära relationer. Ett skyddat boende ger våldsutsatta möjligheten till en bostad på okänd adress. Boendet beviljas av socialtjänsten och tillhandahålls av kommunen eller av aktörer som erbjuder skyddat boende för socialtjänsten att använda sig av vid placering av personer som lever i våldsnära relation. En våldsutsatt vårdnadshavare kan erbjudas skyddat boende för sig själv och för barn som lever i hushållet. Ett skyddat boende innebär, utöver en bostad på okänd adress, även följande insatser:

  • Larm- och säkerhetslösningar
  • Ansökan om skyddad identitet
  • Behjälplig personal för praktiska göromål och traumabearbetning

Familjehem

Barn som av olika anledningar inte kan bo i det egna hemmet kan, utifrån socialtjänstens beslut, bo i ett så kallat familjehem. Ett familjehem utgörs av en familj som, i sitt eget hem, tar emot barn som behöver bo under andra förhållanden. Hur länge som ett barn behöver sådan placering kan variera och oavsett placeringens bakomliggande anledningar har familjehemmet ansvar för att ge barnet en god omvårdnad samt tillgodose barnets behov. Anledningen till att ett barn placeras i ett familjehem kan vara flera, bland annat:

  • Bristande omsorgsförmåga
  • Misstanke om kriminalitet eller missbruk
  • Våldsutsatthet från vårdnadshavare

Viktigt att anmäla våld i hemmet

Lever du i våldsutsatthet eller misstänker du att någon annan gör det? Då är det viktigt att anmäla misstanke om våld i nära relation.

Misstanke om att barn far illa? Anmäl till den lokala socialtjänsten.

Vill du anmäla brott i nära relation? Kontakta polisen på 114 14.

Är du eller någon annan i en akut situation? Ring 112.