lekarbetspedagogik

Anknytning
- barn och anknytningsmönster

Med anknytning menas den nära känslomässiga relation som uppstår mellan ett barn och dess föräldrar eller vårdnadshavare. Rent krasst så handlar anknytning om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Detta band skapas under ett tidigt stadie i livet; redan under spädbarnsåldern och vidare upp i förskolan.

Anknytning - spädbarn

Redan som spädbarn börjar ett barn knyta an till en eller flera vuxna personer som de träffar ofta, vanligtvis är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Relationen mellan vuxen och spädbarn skapas av att den vuxna gång på gång tröstar, lugnar och skyddar barnet vid känslor som rädsla, orolighet eller när barnet känner sig ledsen samt bekräftar barnet och dess behov.

Anknytningen är viktig för barnets utveckling

Genom att knyta an till vuxna i barnets närhet, skapas en känsla av trygghet hos barnet. I den tryggheten vågar barnet utforska och upptäcka sin omgivning för att lära sig om sig själv och om andra. En trygg anknytning skapar goda förutsättningar för barnets fortsatta utveckling. 1177 skriver utförligt om sambandet mellan barnets lek och utveckling.

Anknytning i förskolan

Barns anknytning följer med upp till förskolan och för många föräldrar kan både inskolning och hämtning vara något av en utmaning för barnets vårdnadshavare. Alla barn är olika och en del barn tar längre tid på sig att känna sig trygga i sin nya miljö, bland nya vuxna och bland nya barn.
Förskolepedagoger är utbildade i hur barn knyter an till vuxna i sin omgivning och behöver aktivt jobba med att skapa trygga anknytningsmönster till barnen vid både inskolning, lek, vila och hämtning. I många fall kan de behöva ägna sig åt lekarbetspedagogik och lekarbete.

Förskolans lekplatsutrustning – en plats för utforskning

På förskolans lekplats får barnet en chans att utforska och upptäcka både på egen hand och tillsammans med andra barn i samma förskoleklass. De förskolor som exempelvis har lekplatsutrustning har förutsättningar för interaktiv lek och stimulerar barnets kreativitet och leklust. När leken övervakas av pedagoger som barnet känner sig trygg kring, kan hen leka ohämmat med vetskapen om att det finns en vuxen person som barnet kan söka tröst och skydd hos om det skulle behövas.

Inskolning förskola - tips

För att få en smidig inskolning när barnet börjar i förskoleklass, finns det några aspekter som är avgörande:

  • Om barnet lämnas och hämtas på ungefär samma sätt
  • Om barnet får visat och berättat för sig att förskolan är en trevlig plats och att den vuxna kommer att hämta upp barnet
  • Om föräldrarna eller vårdnadshavarna visar barnet att de litar på förskolepedagogerna
  • Om de vuxna är glada och lugna vid hämtning
  • Om de vuxna och barnet pratar om förskolan i hemmet

4 anknytningsmönster hos barn

Det finns fyra olika kategorier som man brukar dela in anknytningsmönster hos barn i; trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning, otrygg, ambivalent anknytning, otrygg desorienterad anknytning. Vad innebär detta för barnet under sin uppväxt? Och i det vuxna livet?

1. Trygg anknytning

Barn med trygg anknytning litar på sina föräldrar / vårdnadshavare med vetskapen om att de kommer att finnas där i situationer som kan upplevas som svåra eller skrämmande. När barnet blir vuxen har det lätt att komma nära andra människor i sin närhet, men är också trygga i sig själva och sitt eget sällskap. Vuxna med trygg anknytning får det lätt för långa relationer att fungera.

2. Otrygg undvikande anknytning

Hos barn med en otrygg undvikande anknytning finns en förväntan om avvisning och om att bli bortstött. Dessa barn lär sig tidigt att inte söka stöd och närhet, utan blir självständiga och eftertänksamma. Som vuxen med otrygg undvikande anknytning fungerar man bra i ytliga relationer, men blir avståndstagande när man känner ett krav på närhet från andra.

3. Otrygg ambivalent anknytning

Barn med otrygg ambivalent anknytning styrs ofta av känslor och bär med sig erfarenheter av att inte alltid ha blivit väl omhändertagen; ibland till och med avvisad när hen söker tröst eller hjälp. Detta skapar känslor av osäkerhet, rädsla och separationsångest. Som vuxen uppfattas dessa personer som kreativa med närhet till sina känslor med ett stort behov av närhet.

4. Otrygg desorganiserad anknytning

Barn som har en otrygg desorienterad anknytning har ofta vuxit upp i ett hem med fysisk psykisk misshandel. Om föräldrarna eller vårdnadshavarna bemöter ett barns gråt med ilska, upplever barnet de vuxna som skrämmande. Trots det skapas en anknytning som, i vuxen ålder, leder till relationssvårigheter. I denna grupp av personer är behovet av professionell hjälp som allra störst.