lekarbetspedagogik

Temalekplatser & Utomhuslek barn

Att gå till en lekplats för barn är något som många familjer sysselsätter sig med, men vet du egentligen varför och vilken betydelse det har för barnens utveckling med utomhuslek? Barn kan få utlopp för mer än bara spring i benen av att leka på en lekplats, det kan påverka kognitiva fördelar med som problemlösning och kommunikationsförmåga. Här kan du läsa mer om vilken lekutrustning som är uppskattad av barn och varför temalekplatser finns samt vilka riktlinjer som finns för att bygga upp nya lekplatser.

Temalekplatser

På temalekplatser är det precis som namnet avslöjar, ett tema där lekplatsutrustning är utformad utefter den specifika miljön. Den kan vara byggd utifrån sagor, specifika miljöer eller platser och genom olika äventyr längs vägen med gungor, klätterställningar, hus och byggnader etc. Ett företag som skapar temalekplatser är Cado. Deras temalekplatser syns runtom i hela Sverige och blir väldigt uppskattade av både barn och föräldrar för att de skapar unika världar. Med en temalekplats är det viktigt att det finns moment för barn i alla åldrar och där temat inte ska begränsa barn, utan snarare uppmuntra till att skapa nya miljöer i den befintliga.

Optimal lekplats för barn

Det tycks finnas en debatt kring hur lekplatser ska utformas och vad som är viktigt för en bra lekplats. Ena sidan menar på att det har blivit ett extremt säkerhetstänk kring lekplatsutrustning och där många föräldrar är oroliga för att barn ska skada sig i lek på lekplatser. Utöver det har EU tagit fram säkerhetsstandarder som bland annat reglerar ytbeläggning för lekplatser, och som mer har hanterats som regel än en rekommendation för lekplatsers utformning för att undvika olyckor.

Andra sidan av debatten menar att det begränsar barnen till fri lek genom att enbart tänka ur ett säkerhetsperspektiv. Det barn efterfrågar på lekplatser är att det ska vara utmanande och där de vill göra miljön till sin egen med hjälp av fantasin. De föredrar helt enkelt inte standardlekplatser och där miljön är förutsägbar. Debattörer menar att man inte ska vara för rädd för olyckor och på så sätt begränsa barnens fria lek utan det är viktigt att ta del av barnens åsikter kring en optimal lekplats för barn. Därmed har fler företag börjat bygga temalekplatser som sätter fantasin på prov med olika nivåer av lekutrustning där barn får leka interaktivt med miljön för flera åldrar. 

Vad vill barn ha för lekutrustning?

Vid en uppbyggnad av en lekplats är det viktigt att både ta ställning till rekommenderade säkerhetskrav men även vad barn efterfrågar. Cado utvecklar modern lekplatsutrustning och har framförallt specialiserat sig på lekutrustning för offentlig miljö. De är nytänkande kring vad barn vill ha för lekutrustning utomhus och vill frångå de standardiserade momenten på en lekplats som är förutsägbara. De har alltifrån hinderbanor i olika nivåer, klätterlek, gungor av olika slag och lekstugor i olika material.

Ytterligare en leverantör av lekplatsutrustning är ScanCord som genom sin erfarenhet inom nätproduktion anpassar lekutrustning efter önskemål. De erbjuder ett komplett sortiment av glädjespridande, högkvalitativ och säker utrustning för barn i alla åldrar.

Lekutrustning som framförallt är uppskattat av barn är:
  • Interaktiv lekutrustning – Där barn får gräva, snickra och jobba med händiga moment
  • Naturliga inslag och miljöer som exempelvis skog, stigar, pinnar och blommor
  • Det ska finnas något för alla barn i alla åldrar i flera uppdelningar av lekplatsen
  • Motoriska moment som balansgång, klättring, styrka och koordination

Varför är lek viktigt för barn?

Enligt Skolverket är aktivt lärande viktigt för barn i alla åldrar, då barn utmanas med att skapa saker med hjälp av fantasin och undersöka saker i syfte av lärande. Att få leka är så mycket mer än befinna sig i en fantasivärld, det är även det som påverkar ett barns utveckling framåt. Fler fördelar till varför lek är viktigt för barn är:
  • Utveckla personlighet i tidig ålder
  • Lära sig samarbetsförmåga med andra barn och vuxna
  • Förbättra sin kommunikationsförmåga
  • Jobba med problemlösning
  • Föräldrar kan följa sitt barns utveckling och få ökad förståelse för barnet
  • Stärker barns immunförsvar
Vill du läsa mer om lekarbete och bland annat om förskolans lekplatsutrustning kan du läsa mer om det kring anknytningsmönster.

Riktlinjer för lekplatser

Om du är intresserad av att bygga upp en ny lekplats beroende på om du är en bostadsrättsförening eller fastighetsskötare finns det vissa föreskrifter som du måste anpassa dig efter. Det finns flera intressentgrupper som har tagit fram regler och rekommendationer för lekplatser och lekutrustning. Några regler som du behöver anpassa dig till är:

EU krav och standard

EU kom under 1999 med en Europastandard för underlag till lekredskap som skulle reglera hanteringen av stötdämpande underlag för att minimera skador på lekplatser. Denna standard innebär minimikrav och innebär att du måste anpassa dig efter detta vid etablering av nya lekplatser. Det regleras i standarden SS-EN 1177 + AC:2019

Vill du läsa mer om vilket ansvar du som fastighetsägare har för en säker miljö på en lekplats kan du läsa mer hos Bolagsverket.

PBL, Plan- och byggnadslagen

I SFS 2010:900 8 kap. finns det regler för lekplatser i utemiljö och vilka säkerhetsåtgärder som finns för ytor för att minimera risker för olyckor. De som ansvarar för att det följs är kommunens tillsynsmyndighet.

Boverket

Hos Boverket finns det regler för skydd mot olyckor vid fasta lekredskap och tomter och det är aktuellt först när du bygger en ny eller ändrar en lekplats. Bland annat behöver du ha en stötdämpande matta som underlag för nya lekplatser för att minimera personskador.

Läs mer i Bolagverkets byggregler, BBR avsnitt 8:93.

PSL, Produktsäkerhetslagen

Denna lag reglerar att varor och tjänster är säkra, bland annat lekplatsutrustning. Detta regelverk kan du läsa mer om i SFS 2004:451 och gäller lekredskap som både är nya och gamla och där det är Konsumentverket som ser till att kraven uppfylls.